Algemene voorwaarden Lume Yoga

1.     BEGRIPPEN

1.1.      Lume Yoga: Lume Yoga is gevestigd aan de Westerzoom 5 1541 TV te Koog aan de Zaan en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 75352982.

1.2.      Algemene Voorwaarden: deze door Lume Yoga gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd en te downloaden op de website van Lume Yoga: lume-yoga.nl

1.3.      Aanvullende algemene voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door Lume Yoga georganiseerde workshops.

1.4.      Abonnement: een door Lume Yoga uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Lid jaarlijks, per kwartaal of maandelijks te betalen c.q. betaald lidmaatschap c.q. contract voor het volgen van yogalessen bij Lume Yoga, voldaan per automatische incasso of overmaking.

1.5.      Leskaart: Een bepaald aantal vooraf betaalde lessen voor het volgen van yogalessen bij Lume Yoga.

1.6.      Zwerfkaart: Leskaart waarmee de Deelnemer 10 yogalessen gedurende 6 maanden kan volgen.

1.7.      10-rittenkaart Online: Leskaart de Deelnemer 10 online lessen kan volgen gedurende 3 maanden.

1.8.      Deelnemer: degene die een yoga workshop of aantal losse lessen volgt c.q. wenst te volgen bij Lume Yoga.

1.9.      Lid: Deelnemer met een Lume Yoga abonnement.

1.10.   Website: website van Lume Yoga www.lume-yoga.nl

1.11.   Yogales: een yogales te volgen of gevolgd bij Lume Yoga.

1.12.   Workshop: een door Lume Yoga georganiseerde workshop, anders dan een yogales.

2.     Toepasselijkheid

2.1.      De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Lidmaatschappen, Leskaarten en Workshops van en door Lume Yoga. Door deelname aan een yogales c.q. workshop verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2.      Lume Yoga kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website. Lume Yoga zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per nieuwsbrief aankondigen.

3.     LIDMAATSCHAP, LESKAART EN LOSSE LESSEN

3.1.      Deelnemers kunnen lessen volgen met een geldig Lidmaatschap, op een leskaart of losse lessen.

3.2.      Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Lume Yoga het verschuldigde bedrag heeft ontvangen.

3.3.      Lume Yoga geeft de volgende Lidmaatschappen, Leskaarten en Losse lessen uit, ter keuze van de Deelnemer: Losse les, 3 Proeflessen (eenmalig), Zwerfkaart, 10 Lessenkaart online.

3.4.      Een Lidmaatschap kan op elk gewenst moment in de maand gestart worden en geschiedt middels aanmelding via e-mail of het contactformulier op de website.

3.5.      Abonnementen

3.5.1.  Yoga in de studio: Geeft recht op het volgen van 1 les per week op een vaste dag en tijd in de studio gedurende 48 weken per jaar en gedurende de looptijd van het lidmaatschap. Betaling geschiedt jaarlijks, per kwartaal of maandelijks. Het abonnement wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

3.5.2.  Stoelyoga: Geeft recht op het volgen van 1 les stoelyoga per week in de studio gedurende 48 weken per jaar en gedurende de looptijd van het lidmaatschap. Betaling geschiedt jaarlijks, per kwartaal of maandelijks. Het abonnement wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

3.6.      Leskaarten

3.6.1.  10-rittenkaart Online: Deze Leskaart geeft recht op 10 (tien) online yogalessen bij Lume Yoga. Deze Leskaart wordt in 1 (één) keer betaald en activeert op de datum waarop de eerste les van de kaart gevolgd wordt of uiterlijk 1 maand na betaling. Vanaf die datum is de Leskaart 3 (drie) maanden geldig.

3.6.2.  Zwerfkaart: Deze Leskaart geeft recht op 10 (tien) yogalessen bij Lume Yoga, zowel in de studio als online. De Leskaart wordt in 1 (één) betaald en activeert op de datum waarop de eerste les van de kaart gevolgd wordt of uiterlijk 1 maand na betaling. Vanaf die datum is de Leskaart 6 (zes) maanden geldig.

3.6.3.  4 Proeflessen: Deze Leskaart geeft recht op 4 (vier) yogalessen bij Lume Yoga. Deze Leskaart wordt in 1 (één) keer betaald en activeert op de datum waarop de eerste les van de kaart gevolgd wordt of uiterlijk 1 maand na betaling, vanaf die datum is de kaart 1 (één) maand geldig. Deze Leskaart kan eenmalig aangeschaft worden.

3.7.      Losse lessen

Een losse les geeft recht op 1 (een) Yogales bij Lume Yoga. Deze les dient contant of via online betalen voorafgaand aan de yogales betaald te worden.

4.     INSCHRIJVING EN PLAATSING

4.1.      Inschrijving voor Yogales kan uitsluitend via een volledig, bij voorkeur online ingevuld, aanmeldingsformulier. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Aangemelde aspirant-leden krijgen een bevestiging van hun aanmelding.

4.2.      Aan de lessen in de studio kunnen maximaal 10 leerlingen deelnemen. Bevestiging van plaatsing in de gewenste Yogales wordt zo snel mogelijk meegedeeld aan het aspirant-Lid

4.3.      Indien plaatsing in de gewenste les niet mogelijk is, wordt contact opgenomen met het aspirant-Lid. 

5.     BETALING EN PRIJSWIJZIGING

5.1.      Alle yogalessen van Lume Yoga voorafgaand aan de te volgen Yogales betaald zijn. Betaling kan geschieden per automatische incasso of per factuur.

5.2.      Betaling van het lesgeld kan naar keuze in verschillende termijnen plaatsvinden:

5.2.1.  Jaarlijks: Het verschuldigde bedrag wordt 1x per jaar afgeschreven

5.2.2.  Per kwartaal: Het verschuldigde bedrag wordt elke 3 maanden afgeschreven.

5.2.3.  Maandelijks: Het verschuldigde bedrag wordt elke maand afgeschreven.

5.3.      De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale bedrag van het Lidmaatschap of de Leskaart. Bij het niet, of niet tijdig voldoen van het cursusbedrag houdt Lume Yoga zich het recht voor het Lid de toegang tot de lessen te weigeren. Bij uitblijven van de betaling ondanks 2 herinneringen, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. Deze incasso vindt plaats volgens het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. Eventuele extra kosten zijn voor de rekening van de betalingsplichtige.

6.     AFWEZIGHEID, ZIEKTE OF OVERMACHT

6.1.      Afwezigheid van de leerling dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden via e-mail of WhatsApp aan de docent van die Yogales.

6.2.      Afgemelde Yogalessen kunnen ingehaald tot 3 maanden na het missen van de les worden ingehaald.

6.3.      Het inhalen van de lessen geschiedt in overleg met de docent van de desbetreffende les en is alleen mogelijk als er plaats is in die les.

6.4.      Restitutie van niet gevolgde lessen vindt allen plaats onder de in artikel 10 genoemde voorwaarden.

6.5.     Bij langdurige ziekte (langer dan 2 weken), bijzondere persoonlijke omstandigheden, of een aanhoudende blessure kan het Lidmaatschap in overleg op pauze worden gezet. Een verzoek tot pauze van voornoemde aard moet tijdig schriftelijk worden ingediend bij Lume Yoga via info@lume-yoga.nl.

7.     OPZEGGING/WIJZIGING LIDMAATSCHAP

7.1.      Beëindigen van het Lidmaatschap is alleen mogelijk door een mail te sturen naar info@lume-yoga.nl, met een opzegtermijn van 1 maand.

7.2.      Gedurende de opzegtermijn kan het Lid de Yogalessen blijven volgen.

7.3.      Wijzigingen lidmaatschap of andere wijzigingen zoals verandering van rekeningnummer dienen per e-mail doorgegeven te worden. Wijzigingen gaan van kracht per de eerstvolgende abonnementsperiode.

7.4.      Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats onder de in artikel 10 genoemde voorwaarden.

8.     AFWEZIGHEID DOCENT

Lume Yoga verplicht zich alles in het werk te stellen om de continuïteit van de lessen te waarborgen. Als dit om welke reden dan ook niet, of slechts beperkt lukt, kunnen hieraan geen andere rechten worden ontleend dan genoemd in artikel 10, sub e). Gemiste lessen kunnen binnen een periode van 3 maanden worden ingehaald.

9.     LESROOSTER & OPENINGSTIJDEN

9.1.      Het actueel geldende lesrooster staat op de website. Lume Yoga behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigingen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de website en/ of in de nieuwsbrief.

9.2.      Lume Yoga is gesloten tijdens officiële feestdagen, tussen Kerst en Oud&Nieuw en gedurende drie weken in de zomer.

9.3.      Het lesgeld is gebaseerd op 48 weken les. Indien een les uitvalt vanwege een officiële feestdag, kan deze les binnen 3 maanden ingehaald worden.

10.  RESTITUTIE LESGELD

10.1.   Restitutie van lesgeld terwijl de opzegtermijn nog niet verstreken is, vindt uitsluitend plaats in de onderstaande gevallen:
a) verhuizing van de leerling buiten Zaanstad;
b) langdurige ziekte of blessure van de leerling;
c) overlijden van de leerling;
In de onder a) tot en met c) genoemde gevallen, dient een schriftelijk verzoek te worden gericht aan info@lume-yoga.nl.
d) Lume Yoga garandeert dat er jaarlijks 45 lessen per lesmoment worden aangeboden. Is er meer lesuitval door of vanwege Lume Yoga, dan vindt na schriftelijk verzoek van het Lid restitutie van lesgeld plaats ten bedrage van het aantal gemiste genoten lessen. Het verzoek tot restitutie moet binnen 6 maanden na de uitgevallen les worden ingediend.

10.2   Restitutie van het lesgeld na opzegging van het lidmaatschap vindt plaats na een schriftelijk verzoek van het Lid via mail aan info@lume-yoga.nl. Het verzoek moet binnen 3 maanden na beëindiging van het lidmaatschap worden ingediend.

11.  TARIEVEN

Lume Yoga behoudt zich het recht prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website, en/of per e-mail. De actuele geldende prijzen staan altijd op de website vermeld.

12.  GEGEVENSVERWERKING

Met gegevens van leerlingen en betalingsplichten wordt omgegaan volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie hiervoor de privacy statement op Lume-yoga.nl.

13.  TOEPASSELIJK RECHT

Op alle rechtsverhoudingen tussen Lume Yoga en het betalingsplichtige Lid is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die verband houden met, of voortkomen uit het lidmaatschap, legt Lume Yoga ter beoordeling voor aan de bevoegde rechter. Partijen doen hun uiterste best het geschil samen op te lossen, voordat zij naar de rechter stappen.